Vai ai contenuti

Tradicions Tradizioni

Catalunya
SABIES QUE....

Il parlamentarismo catalano è il più antico del mondo?
Le prime assemblee di tregua di Dio (una corte di notabili del braccio ecclesiastico e la nobiltà civile creato da Conti di Barcellona, al fine di fermare le loro controversie con violenti signori feudali) si sono tenute nel 1027 Toluges (el Rosselló) e il 1064 a Vic. Secondo alcuni studiosi, questo fatto può essere considerato il precursore del Parlamento catalano e, di conseguenza, fa diventare il parlamentarismo catalana il più antico del mondo.

El parlamentarisme català és el més antic del món?
Les primeres assemblees de pau i treva de Déu (una cort de notables procedents del braç eclesiàstic i de la noblesa civil creada pels comtes de Barcelona a fi d’aturar les seves disputes violentes amb els senyors feudals) es van celebrar el 1027 a Toluges (el Rosselló) i el 1064 a Vic. Segons alguns estudiosos, aquest fet pot ser considerat com el precedent de les Corts catalanes i, per tant, convertiria el parlamentarisme català en el més antic del món. Però altres historiadors assenyalen que el parlamentarisme no es va assentar al nostre país fins al regnat de Pere el Gran (segle xiii) i, en conseqüència, a Europa o fins i tot en altres continents hi hauria hagut altres mostres de parlamantarisme que serien històricament anteriors. Qui té raó?
SAI COS'è...

L'ESBART DANSAIRE

L'Esbart Català de Dansaires è un'entità dedicata alla ricerca, alla compilazione, alla conservazione e alla diffusione della danza e delle usanze tradizionali catalane in tutti i suoi aspetti con il massimo rigore storico ed etno-scientifico e in tutte le attività collegate, come le pubblicazioni, corsi, conferenze, spettacoli di danza, festival, organizzazione o coordinamento di eventi pubblici, ecc. e, in generale, tutto ciò che è legato alla cultura catalana e che le sue prestazioni non hanno un carattere competitivo.L'Esbart Català de Dansaires és una entitat dedicada a la investigació, compilació, conservació i divulgació de la dansa i els costums tradicionals catalans en totes les seves vessants amb el màxim rigor històric i etnocientífic i en totes les activitats annexes, com són publicacions, cursets, conferències, mostres de dansa, festivals, organització o coordinació d'actes públics, etc. i, en general, tot allò que estigui relacionat amb la cultura catalana i que la seva actuació no tingui caràcter competitiu.


                              

Torna ai contenuti